Generalforsamling

DOLLERUP TORP

Generalforsamling

Referat fra ordinær generalforsamling onsdag den 25. juni 2019 kl. 19.00 på Dollerup Torp 41. Valg af dirigent


Klaus (DT4) blev valgt, Poul (DT17) blev referent.


2. Beretning fra bestyrelsen og foreningens virksomhed i det forløbne år


Legepladsen blev godkendt 3. juni uden anmærkninger.

 

Klaus har sammen med Lars Reintoft, Dollerup Høj været i dialog med By- og Udviklingsforvaltningen ved Kolding Kommune omkring oprensning den vestlige bredzone af Dollerup Engsø samt slåning af bredden på vores samme side, da bevoksningen stille og roligt breder sig.

 

Kolding kommune har meldt pas til at yde økonomisk hjælp, men kan hjælpe med dispensation såfremt at vi selv afholder udgiften. Klaus og Lars har mødtes med entreprenør i starten af juni ift. vurdering af udgifterne ved udførsel af arbejdet. Dollerup Høj har på deres generalforsamling givet tilsagn til at betale halvdelen af udgiften, ligeledes blev de tilstedeværende på vores møde enige om at acceptere vores del med en max betaling på 10.000,- kr.

 

Pt. afventer vi afgørelse af dispensationen.


3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse


Sidsel fremlagde regnskabet. Dette blev godkendt.


4. Forelæggelse af budget, kontingent samt rykkergebyr for det kommende år


Uændret kontingent på 500 kr., rykkergebyret forbliver uændret på 100,- kr.


5. Forslag fra bestyrelsen


Ingen


6. Forslag fra medlemmerne


Ingen indkomne forslag


7. Valg af medlemmer til bestyrelsen


I øjeblikket sidder Sidsel Broe (DT7), Poul F. Poulsen (DT17) og Klaus Detlef (DT4) i bestyrelsen. Sidsel Broe (DT7), Klaus Detlef (DT4) og Poul F. Poulsen (DT17) modtog genvalg.


8. Valg af 1 suppleant


Louise Jürgensen (DT1) blev valgt som suppleant.


9. Valg af revisor


Vickie Steiner (DT3) forsætter som revisor.


10. Eventuelt


Gadefesten afholdes 24. august, der blev i lighed med tidligere år givet accept af tilskud på 1.000,- kr.

 

Årets sommerudflugt til fodboldgolf var en stor succes. Festudvalget arbejder på nyt arrangement til næste år - gode ideer modtages gerne. Intet tilsagn om tilskud, det vurderes ad hoc.

 

Skråning vokser til mod Nagbølvej og det er svært at holde hæk pæn, specielt i hjørnet ved Skolevej/Nagbølvej. Der opfordres til selv at tage dialog med Kolding Kommune omkring problemet

 

Der opleves til stadighed problemer med afføring fra hunde og katte (sandkasser), alle opfordres til at sørge for deres eget og ligeledes bede evt. “kigge-væk” typer om at huske deres pligt.

 

Indbetaling af kontingent på kr. 500,- til grundejerforeningen er
senest 1. september 2019 på 7040 0000409937

 

Ved for sen indbetaling tilskrives et rykkergebyr på 100 kr.