Generalforsamling

Generalforsamling

Tidligere referater kan ses i bunden af siden

Referat fra ordinær generalforsamling onsdag den 27. juni kl. 19.00 på Dollerup Torp 4

 

1.Valg af dirigent

 

Klaus blev valgt. Dorte blev valgt som referent.

 

2. Beretning fra bestyrelsen og foreningens virksomhed i det forløbne år

 

Legepladsen er blevet efterset en 11. juni af Hahns Service, og er godkendt uden anmærkninger.

 

Kolding Kommune oplyste i april 2017, at BlueKolding ønskede tilladelse hos Kolding Kommune til nedgravning af en regnvandsledning på det kommunale område ved Dollerup Sø. Ledingen skulle placeres i fredskoven syd-søt for Dollerup Sø og med udledning i søen. På tidspunktet for generalforsamlingen havde ingen kendskab til om dette var blevet etableret, hvorfor Klaus ville kontakte Kolding Kommune.

(Efter generalforsamlingen har Kolding Kommune svaret på henvendelsen: De oplyser at BlueKolding har vægt en anden løsning, og valgt et andet trace, hvilket forklarer at der ikke er blevet gravet).

 

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

 

Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. Sidsel fremlagde regnskabet. De primære udgifter i 2017 har været til vedligeholdelse af legepladsen og indkøb af nye fodboldmål og net. Regnskabet blev godkendt.

 

4. Forelæggelse af budget, kontingent samt rykkergebyr for det kommende år

 

Uændret kontingent på 500 kr. blev vedtaget. Rykkergebyret forbliver på 100,- kr.

 

5. Forslag fra bestyrelsen

 

Ingen

 

6. Forslag fra medlemmerne

 

A) En ny rundspørgen om der stadig ikke er stemning for en miljøstation her på vejen, evt. mellem Høj og Torp, især nu hvor åbningstiderne på genbrugspladsen er blevet forringet yderligere og vi samtidig skal sortere mere?

Der var på generalforsamlingen ikke stemning for det, hvorfor der ikke foretages yderligere.

 

B) To ekstra skraldestativer på turen omkring søen. Kunne være super med et stativ ved hver af de 2 bænke der er på ruten.

Der var generelt enighed om at der er smidt meget affald rundt om øen, hvorfor Klaus kontakter Kolding Kommune med henblik på at høre om der er mulgiehd for at få flere stativer.

 

C) Belysning omkring søen: Der er meget mørkt morgen og aften i vinterhalvåret, kunne være fedt hvis Engsø, Høj og Torp kunne indlede et samarbejde med kommunen omkring dette.

Klaus kontakter Kolding Kommune for at høre om mulighederne, men Daniel kunne nævne at der er blevet søgt Kolding Kommune om belysning fra Lunderskov til Skanderup Kirke, uden dette er etableret, hvorfor det ikke virker realistisk at Kolding Kommune ønsker at etablere belysning rundt om søen. Ligeledes blev de debateret om det skulle være høje gadelamper eller lamper som der bl.a. er etableret på Drabæks Alle.

 

D) Forslag at Grundejerforeningen hvert år betaler for den helstegte pattegris til gadefesten i håb om at det, at der ikke længere er en "brugerbetaling" på 200kr, gør, at der er flere der deltager.

Der var generel enighed om at det ikke er egenbetalingen der afholder folk fra at deltage., hvorfor forslaget ikke blev vedtaget.

 

7. Valg af medlemmer til bestyrelsen

 

I øjeblikket sidder Sidsel Broe (DT7), Poul F. Poulsen (DT17) og Klaus Detlef (DT4) i bestyrelsen. Ingen ønskede at træde ind i bestyrelsen hvorfor de samme tre medlemmer fortsætter.

 

8. Valg af 1 suppleant

 

Louise Jürgensen (DT1) blev valgt som suppleant.

 

9. Valg af revisor

 

Vickie Steiner (DT3) forsætter som revisor.

 

10. Eventuelt

 

Dorthe Poulsen og Allan Steiner har ønsket at træde ud af festudvalget - tak for mange års tro og festlig tjeneste. Tina Villumsen og Kim Rohde er nye medlemmer i festudvalget.

 

Eftersom familiearrangementet til Egeskov Slot var en succes, gentages det i 2019. Det er aftalt at arrangementet vil foregår i den samme weekend, dvs. 25. maj 2019. Forslag til hvor udflugten kan gå hen må meget gerne gives til festudvalget.

 

De er enighed om at søen bliver mindre og mindre år for år, hvilket er et tilbagevendelse emne på generalforsamlingen. Senest dialog med Kolding Kommune var i 2015 hvor der blev lavet en aftale om nedslåning af siv omkring brinkerne ved Dollerup Engså maksimalt 4 gange om året. Klaus har taget kontakt til Kolding Kommune, men pga. sommerferie er kontaktpersonen ved Vej & Park først tilbage den 20. august.

 

Indbetaling af kontingent på kr. 500,- til grundejerforeningen

senest 7. september 2018 på konto 7040 0000409937

 

Ved for sent indbetaling tilskrives et rykkergebyr på 100 kr.