2010

Generalforsamling 2010

Referat fra ordinær generalforsamling den torsdag 17. juni 2010

 

1. Valg af dirigent

 

Alex blev valgt.

 

2. Beretning fra bestyrelsen og foreningens virksomhed i det forløbne år

 

Der var ønske fra medlemmerne at der blev kigget på drænet i hjørnet ved søen, som er meget sumpet i de våde årstider. Klaus har haft kontaktet kommunen omkring dette, og de har lovet at det bliver udbedret inden sommerferien.

 

Plantebæltet mod Skolevej, er blevet fræset, og kommunen forventer ny beplantning til efteråret/vinter.

 

Omkring legepladsen havde Klaus også undersøgt reglerne omkring ansvarsforsikring af legepladsen, fordi hvis der skete en personskade kunne alle medlemmer i grundejerforeningen blive gjort erstatningspligtige ved misligeholdelse af legepladsen. Emnet blev diskuteret og vi blev enige om at dette ikke blev aktuelt for os.

 

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

 

Regnskabet blev godkendt.

 

4. Forelæggelse af budget, kontingent samt rykkergebyr for det kommende år

 

Kontingentet blev fastsat til 500 kr. pr. husstand, rykkergebyret er forsat 50 kr.

 

5. Forslag fra bestyrelsen

 

A: Der var generel opbakning til at beholde legepladsen og der blev derfor vedtaget at kommunen beholder ejerskabet af de grønne områder, og grundejerforeningen lejer et areal på 700 m2 omkring legepladsen til 0 kr. Grundejerforeningen bekoster selv inspektion af legeredskaberne og legeområdet, og sender en kopi af rapporten til kommunen.

 

B: Det blev besluttet på generalforsamlingen d. 26. november 2009 at der skulle indhentes et tilbud på vedligeholdelse af vores fællesarealer.

 

Alex har indhentet et tilbud på dette, og for klipning af disse ved sø og legeplads, halvdelen af arealet mod Dollerup Høj og trimning omkring skilte og træer vil koste 812,50 kr. pr. gang og ville blive udført hver 14. dag i de perioder hvor der er vækst. Ved afstemning blev der besluttet at medlemmer der bor ud til de grønne områder selv kunne vedligeholde disse. Det er dog vigtigt for bestyrelsen at formidle at ingen grundejer/medlem kan påtvinges denne opgave, det er op til det enkelte medlem at afgøre om de har lyst til at påtage sig denne opgave.

 

6. Forslag fra medlemmerne

 

1: Flytte betaling af kontingent til en anden måned end december

 

Der blev informeret at det ikke ville forekomme igen, da generalforsamlingen i 2009 blev afholdt for sent. Og derfor også den senere indbetaling.

 

2: Hunde efterladenskaber omkring søen

 

Der bliver lavet skilte og disse opsættes på 4 forskellige steder på stien rundt om søen, Anja skaffer skilte, Tina og Marianne laminerer dem, Allan og Bent laver træstativer til fastgørelse af skiltene, evt. udgifter rettes til Alex.

 

3: Fodboldmål

 

Dette blev besluttet for at der også skulle være lidt for de større børn hernede, Klaus kontakter kommunen omkring tilladelse til dette. Tina indhenter tilbud og sender disse til bestyrelsen, som har fået bemyndigelsen til at træffe beslutning om anskaffelse af målene.

 

4: Bord/bænke og bålplads

 

Der blev besluttet at opsætte et enkelt bord-/bænksæt ved legepladsen og et på arealet efter regnvandsbassinet, for at se om det vil blive brugt. De skal placeres til mindst mulig gene til de medlemmer som bor ud til disse områder. Bålplads var der ikke stemning for.

 

5: Telefonkæde ved indbrud

 

Der oprettes en telefonkæde på vores hjemmeside, og generelt opfordres der til at holde øje med hinandens huse.

 

6: Fælles forespørgsel på alarmsystem

 

4 medlemmer ønskede dette, de snakker selv sammen og indhenter tilbud.

 

7: Drøftelse af siv

 

Klaus kontakter Dollerup Høj og Dollerup Engsø, for at høre deres mening om problemet og derfra kontakter de samlet kommunen for at finde en evt. løsning.

 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer

 

Klaus Detlef (DT4), Alex Sartor Thomsen (DT5) og Lars Ebbesen (DT8) modtog alle 3 genvalg.

 

Der kan desuden tilføjes at bestyrelsen efterfølgende har konstitueret sig med Klaus Detlef (DT4) som formand, Alex Sartor Thomsen (DT5) som kasserer og Lars Ebbesen (DT8) som sekretær.

 

8. Valg af suppleant

 

Carsten Thorsen (DT2) forsætter som suppleant.

 

9. Valg at revisor

 

Vickie Steiner (DT3) forsætter som revisor.

 

10. Eventuelt

 

Der er blevet observeret at børnene fra Dollerup Høj cykler med meget høj fart ned af stien mellem Dollerup Høj og Dollerup Torp, og da man ikke kan se dem før det næsten er for sent, blev der besluttet at Klaus tager kontakt til kommunen omkring ønske om etablering af en anden form for chikane, der kan bremse cykelisterne.

 

De der har lyst, må stadig gerne flage for børnene på deres fødselsdage, folket med flagstængerne synes det er hyggeligt og skaber en rigtig god stemning i kvarteret for både børn og voksne, der opfordres til at kigge på vores hjemmeside www.dolleruptorp.dk

 

Den interne trafik blev IGEN påpeget, der er desværre stadigvæk nogle grundejere og deres gæster der kører alt for stærkt på vores vej. Der indstilles til at overholde den hastighed der står på skiltet ved indkørslen, som er 15 km/t.

 

Festudvalget forsætter deres arbejde, med ønske om et ekstra kvindeligt medlem, så festudvalget består nu af: Marianne (DT22), Allan (DT3), Tina (DT15) og Carsten (DT2). I den forbindelse blev der snakket sommerfest, og der opfordres til at gå ind på www.fest-i-byen.dk og tilmelde sig festen den 18. september i maskinhuset på Dollerupgård.

 

Der blev snakket om vedligeholdelse af vores legeplads, festudvalget påtog sig at arrangere en dag hvor vi mødes, til en arbejds-/hyggedag.

 

Bent og Marianne gjorde opmærksom på at der er et stort hul i plantebæltet hos dem. Klaus kontakter kommunen omkring dette.

 

Der blev spurgt til vejchikanerne på Skolevej, og der refereres til referatet for 2009, hvor det oplyses at det kommer på kommunens budget for år 2011.

 

Indbetaling af kontingent på kr. 500,- til grundejerforeningen er senest 13. august 2010

på konto 7040 0000409937

 

Ved for sent indbetaling tilskrives rykkergebyr på 50 kr.