2011

Generalforsamling 2011

Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 21. juni 2011

 

1. Valg af dirigent

 

Klaus blev valgt.

 

2. Beretning fra bestyrelsen og virksomhed i det forløbne år

 

Klaus gennemgik referatet fra sidste generalforsamling, og der kan nævnes at der er blevet arbejdet med: · Dræn ved stien omkring søen, og det blev konstateret at dette nu virker som det skal. · Plantebæltet mod Skolevej er nu atter blevet beplantet, og ukrudtbekæmpelsen bliver udført af Kolding Kommune, som kommer omkring sommerferien og fræser igen. Klaus holder kontakt til kommunen angående dette.

 

Legepladsen, er blevet gjort ”lovlig” ved at udvide faldområdet, samt Klaus fører logbog over legepladsens tilstand løbende. Dertil skal siges, at vi alle har en forpligtelse overfor eftersyn og vedligehold else af legepladsen, så ser I noget der er i stykker eller ikke lever op til lovgivningen omkring legepladsen, så gør Klaus opmærksom på dette, så vi kan få det udbedret.

 

Skiltning ved sø omkring hundeaffald, er blevet opsat, og har en positiv effekt. · Fodboldmål, er blevet købt og sat op, og de bliver flittigt brugt. · Bord/bænke er blevet købt, og der er givet tilladelse fra kommunen til at have dem stående på det grønne område.

 

Telefonkæde for at hæmme indbrud i vores kvarter, er ikke blevet oprettet, der er usikkerhed om hvordan det skal gøres. Der gøres pt. ikke mere ved dette.

 

Alarm: Der blev hentet tilbud, og de der måtte ønske det, har tilmeldt sig.

 

Bom mellem Dollerup Torp og Dollerup Høj: Der er blevet ansøgt om at få den eksisterende bom udskiftet med en dobbelt bom for at opbremse cyklister helt, inden de kører ud på vejen (Dollerup Torp). Kommunen har afvist dette. Mail med svar fra kommunen er indsat i referatet herunder:

 

Vi har drøftet jeres ønske. Den valgte bomløsning er vores "standardmodel", hvor vi for at forhindre bilkørsel har en halvbom - opsat i højre side, så udkørende cyklister bliver mindet om deres vigepligt. I rabatten i modsatte side placeres et stiskilt, så bilpassage fysisk umuliggøres. Kun i helt særlige tilfælde laver vi dobbeltbomme, således at cyklisterne tvinges ind i et slalomforløb.

 

I jeres tilfælde, hvor vi taler om et lukket boligområde med overvejende lokalkendt trafik, mener vi ikke at der bør være behov for dobbeltbomme - som i øvrigt vil betyde, at vi endvidere skal sørge for at lukke alle "huller", som cyklisterne i stedet vil vælge for at undgå at skulle køre slalom.

Uden at ville virke alt for moraliserende, kan vi stedet foreslå, at man i stedet gør lidt ud at forklare stibrugerne (børnene) at en kantsten betyder "stop" - uanset om man kører ud fra en privat indkørsel eller som her, fra en sti ud på en vej. Vi har jo alle en fællesopgave i at ruste vores børn til at blive gode og sikre trafikanter.

 

Har I spørgsmål til denne mail, er I velkomne til at kontakte mig.

 

Venlig hilsen Steen Langhoff, Ingeniør

 

Beplantning mod Nagbølvej, ud for Dollerup Torp 22. Mail fra Kolding kommune indsat i referat herunder.

 

Det ser ud til, at arealet er blevet brugt til ”byggeplads” på nogle af de gamle luftfoto vi har liggende. Der er sikkert derfor beplantningen ikke er slået an.

Vi planter arealet til igen til efteråret/foråret. Her vil vi plante nogle hejstere (planter i ca 1 meters højde) og ligge en planteplade rundt om hver plante. På denne måde undgår vi at skulle fræse stykket igennem. Jeg kan nemlig se, at der allerede er enkelte planter på vej op, som vi gerne vil bevare.

Mht plantebæltet mod Skolevej, så kommer inden sommerferien og fræser det igen. Det ser generelt rigtigt fint ud som det står nu, og det ukrudt der er der er ikke særligt skadeligt for planterne.

Venlig hilsen Michael Tornbjerg Nielsen, Skov- og landskabsingeniør

(De berørte beboer ytrede tilfredshed omkring dette.)

 

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

 

Alex fremlagde regnskabet. Kassebeholdningen er pr. 31. december 2010 ca. 17.000 kr. Dette blev godkendt.

 

4. Forelæggelse af budget, kontingent samt rykkergebyr for det kommende år.

 

Kontingentet blev fastsat til 600 kr. og rykkergebyret forblev 50 kr.

 

5. Forslag fra bestyrelsen

 

Gaver fra foreningen, gives som udgangspunkt kun ved begravelse på Dollerup Torp, skulle der opstå en særlig lejlighed er det bestyrelsen der tager beslutning herom. · Retningslinjer ved sociale arrangementer: Der blev besluttet at grundejerforeningen betaler for fastelavnsfesten, Sankt Hans og forplejning ved arbejdsdage. Øvrige arrangementer er brugerbetalt.

 

6. Forslag fra medlemmerne

 

Græsslåning: Der blev besluttet at bestyrelsen har fået bemyndigelse til at bestille nogen til at slå græsset på de grønne områder. Det vil sige inklusiv skråningerne ned mod søen og arealet mellem DT 3 og DT 5 samt DT 13 og DT 15. “Fortovsarealerne” skal stadig vedligeholdes af grundejerne jfr. lokalplanen.

 

Vi har derfor indhentet 2 tilbud.

1. tilbud fra Ren og Grøn lyder på 1575 kr. + moms pr. gang.

2. tilbud fra JVJ Din daglejer lyder på 650 kr. + moms pr. gang.

 

Begge tilbud anbefaler ca. 15 klipninger på en sæson.

 

Vi har forespurgt om færre klipninger og JVJ Din daglejer vil vurdere i løbet af efteråret om vi kan nøjes med færre klipninger. Dette afhænger af vejret.

 

Både Ren og Grøn og JVJ Din Daglejer har forlangt, at grundejerne selv klipper græsset helt ind til hækken. Dette er et krav så længe hækkene ikke er fuldt opvokset.

De anbefaler begge at der bliver klippet hver 14 dag af to årsager. For det første mener de at det er det pæneste og for det andet vil de være ked af at lægge navn til en kvalitet de ikke selv kan stå inde for. Ren og Grøns tilbud indeholder klipning hver 14. dag. JVJ Din Daglejers tilbud indeholder en gennemsnitlig klipning hver 14. dag. Det vil sige at i vækstperioder vil det være mere end hver 14. dag hvorimod i lavsæsonen vil det være mindre end hver 14. dag.

 

Ud fra disse tilbud har vi besluttet at JVJ Din Daglejer foreløbig klipper arealerne fra 1. juli til 31. oktober. Resten af sæsonen udgør ca. 9 klipninger. Når sæsonen er slut, vil bestyrelsen bl.a. vurdere om intervallerne mellem klipningerne er OK, og ud fra dette afgøre hvad der skal ske mht. vedligeholdelse af fællesarealerne i 2012.

 

7. Valg af medlemmer til bestyrelsen

 

I øjeblikket sidder Alex Sartor Thomsen (DT5), Lars Ebbesen (DT8) og Klaus Detlef (DT4) i bestyrelsen

 

Alle 3 modtog genvalg.

 

8. Valg af 1 suppleant

 

Carsten Thorsen (DT2) forsætter som suppleant.

 

9. Valg af revisor

 

Vickie Steiner (DT3) forsætter som revisor.

 

10. Eventuelt

 

Der blev foreslået at kontakte kommunen angående en venstresvingsbane på Esbjergvej, ved indkørsel til Sortebjergvej, på grund af den stigende trafik. Klaus kontakter Kolding kommune omkring dette.

 

Hastighed på Dollerup Torp: Der er trods utallige opfordringer, stadig et lille mindretal der ikke kan overholde hastigheden på 15 km/t, så igen opfordrer vi til at hastigheden overholdes, især fordi der fra i år er rigtig mange børn på vejen, der først skal til at lære at biler er farlige, og hverken børnene eller fartsynderne når at bremse, hvis hastigheden ikke overholdes.

 

Så overhold 15 km/t! Er det din nabo der kører for stærkt, så sig det til ham/hende, ingen af os har lyst til at banke på en dør for at fortælle at man har kørt et barn ned, fordi man ikke kunne vente 5 sekunder længere med at nå ud til Skolevej, eller hjem i carporten.

 

Hastighed på Skolevej, det har tidligere været oppe, med en udvidelse af vejchikaner ned forbi Dollerupgård. Dengang ville kommunen tage det med på budget for 2011, deres afslag argumenteres med at det er skolerne/sfo der er med i beslutningerne om der skal laves yderligere tiltag for en mere sikker skolevej, og der skulle være meldt ud at der ikke er behov for dette på ovennævnte strækning. Klaus tager kontakt til Kolding Kommune samt skole/sfo, for at tjekke op på om der er hold i dette.

 

Hertil kan vi nævne at vi efter generalforsamlingen har været i kontakt med en politiker i Kolding Kommune, der ser meget positivt på vores forslag.

 

Festudvalg, Tina (DT15) forlader festudvalget, og i stedet tiltræder Dorte (DT17).

 

Tømning af sandfang, ikke alle er klar over dette, men vi har et sandfang fra vores tagnedløb, til at opsamle blade og sand/sten inden det løber ned i vores regnvandsfaskine, det anbefales at denne tømmes hvert 2. år, så der blev foreslået at gå sammen om at få en slamsuger ned og tømme de sandfang hos de der måtte ønske det.

 

Omdeling af post/informationer: Al information fra bestyrelsen skal som minimum sendes pr. mail, og indkaldelse til møder og referater også skal omdeles i form af brev i postkassen, for at sikre at alle har muligheden for se det. Det er den enkelte grundejeres ansvar at meddele evt. ændringer i mailadresser til Klaus. Så hvis du ikke også har fået dette referat i din mailboks, så er din mailadresse ikke korrekt.

 

Indbetaling af kontingent på kr. 600,-til grundejerforeningen er senest 22. juli 2011 på 7040 0000409937.

 

Ved for sent indbetaling tilskrives rykkergebyr på 50 kr.