2016

Generalforsamling 2016

Referat fra ordinær generalforsamling onsdag den 15. juni kl. 19.00 på Dollerup Torp 17

 

1.Valg af dirigent

 

Klaus blev valgt.

 

2. Beretning fra bestyrelsen og foreningens virksomhed i det forløbne år

 

Tilgroning af søen er fortsat vores største problem, Klaus har været i dialog med Dollerup Engsø (Thomas Degnbol) der også udtrykker håb om bedring. Problemet vendes med Lunderskov Lokalråd, Poul tager kontakt. Kommunens håndtering af de grønne arealer slåning mm. opfattes ellers positivt og som værende godt nok.

 

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

 

Sidsel fremlagde regnskabet. Dette blev godkendt.

 

4. Forelæggelse af budget, kontingent samt rykkergebyr for det kommende år.

 

Uændret kontingent og rykkergebyr på hhv. 500 kr. og 50 kr.

 

5. Forslag fra bestyrelsen

 

Ingen

 

6. Forslag fra medlemmerne

 

Allan (DT3) foreslår større fodboldmål, han undersøger pris og vender tilbage. Bestyrelsen vil så efterfølgende træffe beslutning om indkøb, dog ikke uden at have kontaktet DT5 og DT13 inden.

Det blev foreslået at opbevaringen af telt hos Poul’s (DT17) bror skulle honoreres med et par flasker vin til ca. 300,- kr. – vedtaget

 

7.Valg af medlemmer til bestyrelsen

 

I øjeblikket sidder Sidsel Brod (DT7), Poul F. Poulsen (DT17) og Klaus Detlef (DT4) i bestyrelsen. Sidsel Broe (DT7), Klaus Detlef (DT4) og Poul F. Poulsen (DT17) modtog genvalg.

 

8.Valg af 1 suppleant

 

Louise Jürgensen (DT1) fortsætter som suppleant.

 

9. Valg af revisor

 

Vickie Steiner (DT3) forsætter som revisor.

 

10. Eventuelt

 

Tina (DT15) har fået marksten til overs og foreslog at de kunne bruges ved bålstedet på det grønne areal, det blev aftalt at de kunne flyttes ved næstkommende arbejdsdag.

 

Rasmus (DT6) har et bord/bænkesæt til overs som han gerne vil donere til fællesarealet, vedtaget og det er i skrivende stund allerede at finde på arealet.

 

Stadig et problem med hundelorte ved stien rundt om søen, aftalt at Poul efterspørger gode idéer hos lokalråd/stiudvalg. Søren (DT9) undersøger priser på skiltning og Klaus vil efterfølgende høre kommunen omkring opsætning.

 

Indbetaling af kontingent på kr. 500,- til grundejerforeningen er senest 14. september 2016 på 7040 0000409937

 

Ved for sen indbetaling tilskrives et rykkergebyr på 50 kr.