2017

Generalforsamling 2017

Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni kl. 19.00 på Dollerup Torp 4

 

1.Valg af dirigent

Klaus blev valgt. Poul blev valgt som referant.

 

2. Beretning fra bestyrelsen og foreningens virksomhed i det forløbne år

I henhold til byggetilladelsen fra 2010 har legepladsen har modtaget sin ibrugtagningstilladelse fra Kolding Kommune i 2016. Det må siges at være lang behandlingstid :-)

 

Der er en ny hundelufterskov på vej langs Nagbølvej, den er ikke helt færdig endnu. Problemet med hundelort vurderes at være blevet mindre, dog har flere observeret at lort bliver samlet i pose uden at komme i skraldespanden; men i stedet desværre blot bliver forlagt i søbredden.

 

TrygFonden er igang med et projekt om indbrudsforebyggelse. Målet er at nedsætte risikoen for indbrud generelt - herunder i områder som vores. Klaus er blevet interviewet omkring de tiltag vi gør for at forebygge indbrud, vores kommunikationsveje, etc. og har modtaget testmateriale til et “forebyggelseskit” fra TrygFonden. Ligeledes er to af grundejerforeningens beboer blevet interviewet. Afventer nu den endelige pakke som vi vil modtage ved projektets afslutning.

 

Der har været minimum to episoder af fiskeri i søen, hvor fiskerne ikke overholder de regler som er gældende for fiskeri i søen. Klaus har haft en dialog med Kolding Kommune, og hvis vi oplever problemer med overholdelse af reglerne kan Klaus kontaktes, som har mulighed for at tage henvendelse til den lokale fiskerikontrol.

 

Kolding Kommune ønsker at etablere en regnvandsudledning i mosen ved kanten af Dollerup Engsø, og har søgt om dispensation til denne etablering iht. lov om naturbeskyttelse. Det er uvist hvilken effekt det kan have på tilgroning af søen, hvorfor Klaus efter sommerferien kontakter Kolding Kommune for at høre deres vurdering om dette. Vores egne muligheder for at gøre noget ved tilgroningen vurderes som begrænsede.

 

Vi har skiftet mål på fodboldbanen, de er blevet lidt større og med nye net. De gamle mål er blevet solgt.

 

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. Sidsel fremlagde regnskabet. Dette blev godkendt. Sidsel har haft en del bøvl med adgang til netbanken, men det skulle nu være løst.

 

4. Forelæggelse af budget, kontingent samt rykkergebyr for det kommende år

Uændret kontingent på 500 kr. blev vedtaget. Rykkergebyret bliver hævet til 100,- kr. da det forhåbentlig vil få flere til at foretage rettidig indbetaling – i år har der været for mange der har betalt for sent.

 

5. Forslag fra bestyrelsen

Ingen

 

6. Forslag fra medlemmerne

Der var fremkommet forslag om nedsættelse af kontingent grundet vores store kassebeholdning. Forslaget blev nedstemt.

 

7. Valg af medlemmer til bestyrelsen

I øjeblikket sidder Sidsel Broe (DT7), Poul F. Poulsen (DT17) og Klaus Detlef (DT4) i bestyrelsen. Sidsel Broe (DT7), Klaus Detlef (DT4) og Poul F. Poulsen (DT17) modtog genvalg.

 

8. Valg af 1 suppleant

Louise Jürgensen (DT1) blev valgt som suppleant.

 

9. Valg af revisor

Vickie Steiner (DT3) forsætter som revisor.

 

10. Eventuelt

Der blev fremlagt forslag om at arrangere fællestur for foreningen, f.eks. tur til Egeskov Slot. Det blev besluttet, at Grundejerforeningen betaler halvdelen af udgifterne, og det vil blive undersøgt, hvad det vil koste at leje en bus til at køre frem og tilbage. Denne udgift vil grundejerforeningen også dække. Da de øvrige aktiviteter med børn savnede tilslutning og fint med et nyt forsøg på noget andet. Af samme grund fastholdes kontingentet på nuværende beløb.

 

Tilslutning til Sct. Hans og arbejdsdag kunne være bedre, det opfordres til at hvert hus klarer sin vejkant som en del af den normale havepleje.

 

Der blev spurgt til træer langs Nagbølvej, må man selv fælde eller skal Kolding Kommune kontaktes. Det er op til den enkelte husstand at vurdere.

 

Indbetaling af kontingent på kr. 500,- til grundejerforeningen er senest

 

1. september 2017 på 7040 0000409937

 

Ved for sent indbetaling tilskrives et rykkergebyr på 100 kr.