Generalforsamling

Generalforsamling

Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 29. juni 2021 kl. 19.00 på Dollerup Torp 7 


Valg af dirigent

Klaus (DT4) blev valgt, Poul (DT17) blev referent. 


Beretning fra bestyrelsen og foreningens virksomhed i det forløbne år

Legepladsen blev godkendt ultimo juni, kun med en lille anmærkning som kan udbedres på næstkommende arbejdsdag. 

Der er ikke aftalt yderligere omkring græsslåning. 


Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

Sidsel fremlagde regnskabet. Dette blev godkendt.  

Der har været lidt flere rykkere pga. manglende kontingent betaling, men det er løst. 


Forelæggelse af budget, kontingent samt rykkergebyr for det kommende år

Der var fremlagt ønske om en reduktion i kontingent og overgang til større brugerbetaling. Løsningen blev at fastholde beløbene, men samtidigt opfordre til at alle melder ind omkring forslag til brug af pengene, da der var generel enighed om at det ikke skal være en opsparingsordning. 

Uændret kontingent på 500 kr., rykkergebyret forbliver uændret på 100,- kr. 


Forslag fra bestyrelsen

Ingen forslag 


Forslag fra medlemmerne

Som nævnt under pkt. 4 var en ændring af kontingent på tale, men det blev fastholdt og der opfordres i stedet til gode forslag for udnyttelse af pengene. Klaus vender tilbage med hvordan disse forslag kan indsamles. 
Festudvalget har planlagt forårstur i 2022, ligesom gadefesten for 2022 også er datosat. 

 

Brug af fællesarealer til fester – det blev vendt hvorvidt private arrangementer måtte afholdes på fællesarealerne. Konklusionen blev et “nej”. 


Valg af medlemmer til bestyrelsen

I øjeblikket sidder Sidsel Broe (DT7), Poul F. Poulsen (DT17) og Klaus Detlef (DT4) i bestyrelsen. Sidsel Broe (DT7), Klaus Detlef (DT4) og Poul F. Poulsen (DT17) modtog genvalg.  


Valg af 1 suppleant

Louise Jürgensen (DT1) blev valgt som suppleant. 


Valg af revisor

Vickie Steiner (DT3) fortsætter som revisor. 


Eventuelt

De gamle fodboldnet er færdige, skal udskiftes – grundet Corona har der været lang leveringstid – Kim (DT7) sørger for indkøb. 

 

Dialogen med Kolding Kommune, Dollerup Høj og Dollerup Engsø vedr. græssende køer, er ikke afsluttet endnu. Der blev for nyligt afholdt informationsmøde ved søen og Kolding Kommune skulle undersøge yderligere og vender derfor tilbage, men forventningen er at der kommer køer omkring den sydlige ende af søen - hvornår vides ikke. 

 

Indbetaling af kontingent på kr. 500,- til grundejerforeningen er senest 30. september 2021 på 7040 0000409937  

 

Ved for sen indbetaling tilskrives et rykkergebyr på 100 kr.