Generalforsamling

Generalforsamling

Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 27. juni 2022 kl. 19.00 på Dollerup Torp 4 


Valg af dirigent

Klaus (DT4) blev valgt, Poul (DT17) blev referent.

 

Beretning fra bestyrelsen og foreningens virksomhed i det forløbne år

Borgermøde omkring køer sidste sommer, kom i nabohøring - enkelt kommentar fra husstand på Engsø, men blev godkendt.

12. april hegn til køer, køerne er sommerflyttet til anden græsning

20. juni godkendt legeplads, trænger til lidt maling
Ingen indkomneforslag til brug af midler i forening

 

Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

Sidsel fremlagde regnskabet. Dette blev godkendt.

 

Forelæggelse af budget, kontingent samt rykkergebyr for det kommende år

Uændret

 

Forslag fra bestyrelsen

Ingen forslag

 

Forslag fra medlemmerne

Festudvalget - er der behov for et udvalg, vigende tilslutning - de fremmødte ytrede stor tilfredshed med udvalget ogopfordrede til at blive ved

 

Valg af medlemmer til bestyrelsen

Da Klaus ikke ønskede genvalg var der behov for en ny, Jan Schjerning meldte sig.

Sidsel Broe (DT7), og Poul F. Poulsen (DT17) modtog genvalg. Jan blev valgt til formand.

 

Valg af 1 suppleant

Louise Jürgensen (DT1) blev genvalgt som suppleant.

 

Valg af revisor

Vickie Steiner (DT3) fortsætter som revisor.

 

Eventuelt

Festudvalget bruger lidt flere penge på gadefesten, bl.a. mere til børnene - budget godkendes af bestyrelsenIndbetaling af kontingent på kr. 500,- til grundejerforeningen er senest 30. september 2022 på 7040 0000409937  

 

Ved for sen indbetaling tilskrives et rykkergebyr på 100 kr.