Generalforsamling

DOLLERUP TORP

Generalforsamling

Referat fra ordinær generalforsamling onsdag den 24. juni 2020 kl. 19.00 på Dollerup Torp 7 

 

1. Valg af dirigent 


Klaus (DT4) blev valgt, Poul (DT17) blev referent. 

 

2. Beretning fra bestyrelsen og foreningens virksomhed i det forløbne år 


Legepladsen blev godkendt 3. juni uden anmærkninger. 

Græskanten blev slået langs kanten på vores side af søen sidste efterår; men dunhammer blev aldrig ordnet trods aftale derom, med begrundelse fra entreprenøren om travlhed og senere meget regn der umuliggjorde opgaven. Dollerup Høj har selv forsøgt med noget slåning af området syd for søen, uden at kende fredningstid, og uden den store succes. Dollerup Høj har foreslået leje af fælles slåmaskine, og at opgaven udføres samtidig.  

 

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 


Sidsel fremlagde regnskabet. Dette blev godkendt.  

 

4. Forelæggelse af budget, kontingent samt rykkergebyr for det kommende år 


Uændret kontingent på 500 kr., rykkergebyret forbliver uændret på 100,- kr. 

 

5. Forslag fra bestyrelsen 


Anbefaling af at der kun slås græs ved søen, dunhammer kan vente. Klaus har siden generalforsamlingen været i dialog med Dollerup Høj og Kolding Kommune, og svaret fra Kolding Kommune er vi har dispensation til at foretage slåning af græsarealer på den vestlige side af søen. Hvis der ønskes slåning af området syd for Dollerup Engsø, skal en ny dialog i gang og forventelig ny dispensation. Dollerup Høj tager den videre dialog med Kolding Kommune omkring det. 

 

Ligeledes har Klaus bedt om at få bekræftet vores aftale med Kolding Kommune fra 2012 omkring slåning af de grønne områder. Afventer svar fra kontaktpersonen hos Kolding Kommune, som pt. er på ferie. Ligeledes har vi igen i år forespurgt omkring nyt gruslag omkring søen. Hvis Kolding Kommune ikke har midler til det, vil vi igennem Jan (DT13) forsøge at kontakte Lunderskov Lokalråd for at høre om midler til opgaven. 

 

6. Forslag fra medlemmerne 


Ingen indkomne forslag 

 

7. Valg af medlemmer til bestyrelsen 


I øjeblikket sidder Sidsel Broe (DT7), Poul F. Poulsen (DT17) og Klaus Detlef (DT4) i bestyrelsen. Sidsel Broe (DT7), Klaus Detlef (DT4) og Poul F. Poulsen (DT17) modtog genvalg.  

 

8. Valg af 1 suppleant 


Louise Jürgensen (DT1) blev valgt som suppleant. 

 

9. Valg af revisor 


Vickie Steiner (DT3) fortsætter som revisor. 

 

10. Eventuelt  


De gamle fodboldnet er færdige, skal udskiftes – Kim sørger for indkøb. 

I festudvalget har Rikke (DT6) overtaget Marianne’s plads. 

Festudvalget vil forsøge at komme med flere events, da der er generel enighed om at bruge nogle flere penge. 

 

Indbetaling af kontingent på kr. 500,- til grundejerforeningen er senest 30. september 2020 på 7040 0000409937  

 

Ved for sen indbetaling tilskrives et rykkergebyr på 100 kr.