Vedtægter

Vedtægter

Grundejerforeningen for Dollerup Torp, Lunderskov


§ 1.

Foreningens navn er Grundejerforeningen for Dollerup Torp, Lunderskov.


§ 2.

Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles grundejerinteresser, såvel indadtil som udadtil.


§ 3.

Alle grundejere på Dollerup Torp, Lunderskov er automatisk medlem af grundejerforeningen, jvf. § 11 i lokalplan nr. 1.27.2


§ 4.

Ved foreningens stiftelse skal hvert medlem betale et indskud på kr. 50.

Indskuddet tilbagebetales ikke ved fraflytning.

Fraflyttere kan ikke gøre krav på foreningens formue.


§ 5.

Enhver grundejer er forpligtet til at betale det årlige kontingent samt evt. rykkergebyr. Kontingent samt evt. rykkergebyr opkræves årligt for det kommende år, samt rykkergebyret fastsættes af den ordinære generalfosamling på grundlag af det forelagte budget jf. § 9. Regnskabsåret er kalenderåret.


§ 6.

Grundejerforeningen kan ikke forpligte de enkelte grundejere udover kontingentet samt evt. rykkergebyr.


§ 7.

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen.


Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af juni måned. Medlemmerne indkaldes ved brev med mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen skal indeholde meddelelse om, hvilke emner der vil være at behandle på generalforsamlingen.


§ 8.

Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes, når bestyrelsen måtte finde det formålstjenligt, eller når mindst 20% af foreningens stemmeberettigede medlemmer fremsætter ønske herom.


Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med samme varsel og på samme måde som ordinær generalforsamling med angivelse af de til forhandling fastsatte emner.


Såfremt den ekstraordinære generalforsamling indkaldes efter ønske fra medlemmerne, skal disse samtidigt med begæringens fremsendelse meddele, hvilke emner der ønskes behandlet, og bestyrelsen er derefter forpligtet til, senest 14 dage derefter at udsende indkaldelse til den ekstraordinære generalforsamling.


§ 9.

For den ordinære generalforsamling skal gælde følgende dagsorden:


  1. Valg af dirigent.

  2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

  3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

  4. Forelæggelse af budget, kontingent samt rykker gebyr  for det kommende år.

  5. Forslag fra bestyrelsen.

  6. Forslag fra medlemmerne.

  7. Valg af 3 medlemmer til bestyrelsen

  8. Valg af 2 suppleanter.

  9. Valg af 1 revisor.

10. Eventuelt.


Forslag fra medlemmer eller sager, der af medlemmerne ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt tilsendes bestyrelsen senest 8 dage inden den pågældende generalforsamling.


§ 10.

Hvert matrikel  har 1 stemme. Stemmeretten kan udøves såvel personligt som ved  skriftlig fuldmagt. Et medlem, der er i restance, har ikke stemmeret. Afstemningen sker ved håndsoprækning. Dog skal skriftlig afstemning finde sted på forlangende.


På generalforsamlingen afgøres forelagte sager ved simpelt stemmeflerhed mellem de fremmødte medlemmer samt de ved fuldmagt afgivne stemmer. Vedtægtsændringer eller forslag til ophævelse af grundejerforeningen kan dog kun gennemføres, når mindst halvdelen af medlemmerne er fremmødte, og når beslutningen er vedtaget med mindst 2/3 flertal af de afgivne stemmer.


Er vedtægtsændringer eller beslutning om ophævelse vedtaget med 2/3 af de afgivne stemmer, uden at halvdelen af medlemmerne er til stede, indkaldes med 8 dages varsel til en ny generalforsamling, på hvilken spørgsmålet eller forslaget kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyntagen til antal fremmødte medlemmer.


§ 11.

Bestyrelsen består af 3 medlemmer, der vælges for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling og afgår efter tur. Endvidere vælges hvert år 2 suppleanter, genvalg kan finde sted.


Bestyrelsen konstituerer sig selv og fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Referat af bestyrelsesmøderne omdeles til bestyelsesmedlemmerne ca. 14 dage efter mødet.


Hvervet som bestyrelsesmedlem er ulønnet.


§ 12.

Bestyrelsen repræsenterer foreningen udadtil i enhver henseende, såvel over for offentlig myndighed som overfor private. Den råder over foreningens midler i overensstemmelse med vedtægter og de på generalforsamlingen trufne beslutninger. Foreningen tegnes i alle anliggender af formanden eller i dennes fravær af næstformanden, begge i forening med et andet bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen kan dog afgive fuldmagt til foreningens konto i pengeinstitut


§ 13.

Bestyrelsesmøder afholdes, så ofte formanden finder det nødvendigt, eller når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer forlanger det.


Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når alle bestyrelsesmedlemmer er til stede.


Formanden, eller i dennes fravær næstformanden, leder bestyrelsesmøderne og har i tilfælde af stemmelighed den afgørende stemme.


Såfremt et bestyrelsesmedlem udtræder af foreningen, bliver umyndiggjort eller mister rådigheden over sit bo, indtræder den først valgte suppleant.


§ 14.

Foreningens arbejdskapital og eventuelle formue anbringes i et pengeinstitut efter bestyrelsens valg, Der skal føres et nøjagtigt bogholderi med kasseregnskab over indtægter og udgifter samt formueforhold.


Til at revidere foreningens regnskaber vælges af generalforsamlingen blandt foreningens medlemmer 1 revisorer. Valget gælder for 1 år, således at der hvert år vælges 1 revisor. Genvalg kan finde sted.


Hvervet som revisor er ulønnet.


§ 15.

I tilfælde af opløsning af grundejerforeningen vil foreningens formue være at udlodde ligeligt blandt de på opløsningstidspunktet værende registrerede medlemmer.