Mailadresser

Alle medlemmer af grundejerforeningen kan få en mailadresse på www.dolleruptorp.dk, så hvis du skal sende en mail til et af medlemmerne, skal du blot skrive deres husnummer efterfuldt af "@dolleruptorp.dk" eller hvis du vil sende en mail til alle husstande, så skriv til all[at]dolleruptorp.dk

Alle beboere på Dollerup Torp: all[at]dolleruptorp.dk

Dennis & Louise: 1[at]dolleruptorp.dk

Carsten & Lene: 2[at]dolleruptorp.dk

Allan & Vickie: 3[at]dolleruptorp.dk

Ernst & Rie: 4[at]dolleruptorp.dk

Alex & Annemarie: 5[at]dolleruptorp.dk

Rasmus & Rikke: 6[at]dolleruptorp.dk

Kim & Sidsel: 7[at]dolleruptorp.dk

Lars & Anette: 8[at]dolleruptorp.dk

Søren & Anja: 9[at]dolleruptorp.dk

Michael & Maria : 10[at]dolleruptorp.dk

Bjarke & Marianne: 11[at]dolleruptorp.dk

Jimmy & Janni: 12[at]dolleruptorp.dk

Linda & Jan: 13[at]dolleruptorp.dk

Carina & Anders: 14[at]dolleruptorp.dk

Kim & Tina: 15[at]dolleruptorp.dk

Caroline & Nikolaj: 16[at]dolleruptorp.dk

Poul & Dorthe: 17[at]dolleruptorp.dk

Jens & Pernille: 18[at]dolleruptorp.dk

René & Anna: 20[at]dolleruptorp.dk

Bent & Marianne: 22[at]dolleruptorp.dk

Claus & Gitte: 24[at]dolleruptorp.dk

Daniel & Maria: 26[at]dolleruptorp.dk

Kommende telt udlejning + børnefødselsdage

Events in maj 2024

mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag
29. april 2024
30. april 2024
1. maj 2024(1 event)

6:00: Emma, 2023 - DT14


1. maj 2024

2. maj 2024
3. maj 2024
4. maj 2024
5. maj 2024
6. maj 2024(1 event)

6:00: Hugo, 2009 - DT7


6. maj 2024

7. maj 2024
8. maj 2024
9. maj 2024
10. maj 2024
11. maj 2024
12. maj 2024
13. maj 2024
14. maj 2024
15. maj 2024(1 event)

6:00: Karoline, 2006 - DT1


15. maj 2024

16. maj 2024(1 event)

6:00: Siri, 2012 - DT16


16. maj 2024

17. maj 2024
18. maj 2024
19. maj 2024
20. maj 2024
21. maj 2024
22. maj 2024
23. maj 2024
24. maj 2024
25. maj 2024
26. maj 2024
27. maj 2024
28. maj 2024
29. maj 2024
30. maj 2024
31. maj 2024
1. juni 2024
2. juni 2024

Vedtægter

Grundejerforeningen for Dollerup Torp, Lunderskov

§ 1.
Foreningens navn er Grundejerforeningen for Dollerup Torp, Lunderskov.

§ 2.
Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles grundejerinteresser, såvel indadtil som udadtil.

§ 3.
Alle grundejere på Dollerup Torp, Lunderskov er automatisk medlem af grundejerforeningen, jvf. § 11 i lokalplan nr. 1.27.2

§ 4.
Ved foreningens stiftelse skal hvert medlem betale et indskud på kr. 50.

Indskuddet tilbagebetales ikke ved fraflytning.

Fraflyttere kan ikke gøre krav på foreningens formue.

§ 5.
Enhver grundejer er forpligtet til at betale det årlige kontingent samt evt. rykkergebyr. Kontingent samt evt. rykkergebyr opkræves årligt for det kommende år, samt rykkergebyret fastsættes af den ordinære generalfosamling på grundlag af det forelagte budget jf. § 9. Regnskabsåret er kalenderåret.

§ 6.
Grundejerforeningen kan ikke forpligte de enkelte grundejere udover kontingentet samt evt. rykkergebyr.

§ 7.
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen.

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af juni måned. Medlemmerne indkaldes ved brev med mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen skal indeholde meddelelse om, hvilke emner der vil være at behandle på generalforsamlingen.

§ 8.
Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes, når bestyrelsen måtte finde det formålstjenligt, eller når mindst 20% af foreningens stemmeberettigede medlemmer fremsætter ønske herom.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med samme varsel og på samme måde som ordinær generalforsamling med angivelse af de til forhandling fastsatte emner.

Såfremt den ekstraordinære generalforsamling indkaldes efter ønske fra medlemmerne, skal disse samtidigt med begæringens fremsendelse meddele, hvilke emner der ønskes behandlet, og bestyrelsen er derefter forpligtet til, senest 14 dage derefter at udsende indkaldelse til den ekstraordinære generalforsamling.

§ 9.
For den ordinære generalforsamling skal gælde følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

4. Forelæggelse af budget, kontingent samt rykker gebyr for det kommende år.

5. Forslag fra bestyrelsen.

6. Forslag fra medlemmerne.

7. Valg af 3 medlemmer til bestyrelsen

8. Valg af 2 suppleanter.

9. Valg af 1 revisor.

10. Eventuelt.

Forslag fra medlemmer eller sager, der af medlemmerne ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt tilsendes bestyrelsen senest 8 dage inden den pågældende generalforsamling.

§ 10.
Hvert matrikel har 1 stemme. Stemmeretten kan udøves såvel personligt som ved skriftlig fuldmagt. Et medlem, der er i restance, har ikke stemmeret. Afstemningen sker ved håndsoprækning. Dog skal skriftlig afstemning finde sted på forlangende.

På generalforsamlingen afgøres forelagte sager ved simpelt stemmeflerhed mellem de fremmødte medlemmer samt de ved fuldmagt afgivne stemmer. Vedtægtsændringer eller forslag til ophævelse af grundejerforeningen kan dog kun gennemføres, når mindst halvdelen af medlemmerne er fremmødte, og når beslutningen er vedtaget med mindst 2/3 flertal af de afgivne stemmer.

Er vedtægtsændringer eller beslutning om ophævelse vedtaget med 2/3 af de afgivne stemmer, uden at halvdelen af medlemmerne er til stede, indkaldes med 8 dages varsel til en ny generalforsamling, på hvilken spørgsmålet eller forslaget kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyntagen til antal fremmødte medlemmer.

§ 11.
Bestyrelsen består af 3 medlemmer, der vælges for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling og afgår efter tur. Endvidere vælges hvert år 2 suppleanter, genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen konstituerer sig selv og fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Referat af bestyrelsesmøderne omdeles til bestyelsesmedlemmerne ca. 14 dage efter mødet.

Hvervet som bestyrelsesmedlem er ulønnet.

§ 12.
Bestyrelsen repræsenterer foreningen udadtil i enhver henseende, såvel over for offentlig myndighed som overfor private. Den råder over foreningens midler i overensstemmelse med vedtægter og de på generalforsamlingen trufne beslutninger. Foreningen tegnes i alle anliggender af formanden eller i dennes fravær af næstformanden, begge i forening med et andet bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen kan dog afgive fuldmagt til foreningens konto i pengeinstitut

§ 13.
Bestyrelsesmøder afholdes, så ofte formanden finder det nødvendigt, eller når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer forlanger det.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når alle bestyrelsesmedlemmer er til stede.

Formanden, eller i dennes fravær næstformanden, leder bestyrelsesmøderne og har i tilfælde af stemmelighed den afgørende stemme.

Såfremt et bestyrelsesmedlem udtræder af foreningen, bliver umyndiggjort eller mister rådigheden over sit bo, indtræder den først valgte suppleant.

§ 14.
Foreningens arbejdskapital og eventuelle formue anbringes i et pengeinstitut efter bestyrelsens valg, Der skal føres et nøjagtigt bogholderi med kasseregnskab over indtægter og udgifter samt formueforhold.

Til at revidere foreningens regnskaber vælges af generalforsamlingen blandt foreningens medlemmer 1 revisorer. Valget gælder for 1 år, således at der hvert år vælges 1 revisor. Genvalg kan finde sted.

Hvervet som revisor er ulønnet.

§ 15.
I tilfælde af opløsning af grundejerforeningen vil foreningens formue være at udlodde ligeligt blandt de på opløsningstidspunktet værende registrerede medlemmer.

Generalforsamling

Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 15. juni 2023 kl. 19.00 på Dollerup Torp 17

1. Valg af dirigent

Poul (DT17) blev valgt til dirigent og referent.

2. Beretning fra bestyrelsen og foreningens virksomhed i det forløbne år

Jan kunne berette om et stille år uden megen aktivitet.

Kommunen har meddelt at de ikke længere klipper græsset på de grønne områder i samme omfang som tidligere, dvs. kun området omkring legeplads og boldbanen bliver klippet, resten er overgået til ”vild med vilje”.

Køerne er væk for en stund, de forventes tilbage når der er mere græs.

Inspektionen af legepladsen gennemføres af ny mand, den tidligere var gået på pension. Der er lavet en aftale med den nye for 2 år.

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

Sidsel fremlagde regnskabet. Dette blev godkendt.

4. Forelæggelse af budget, kontingent samt rykkergebyr for det kommende år

Uændret

5. Forslag fra bestyrelsen

Ingen forslag

6. Forslag fra medlemmerne

Teltets tilstand er ikke god længere og derfor blev en udskiftning vendt. Beslutningen blev at der ved næste opsætning skulle tages et valg omkring udskiftning. Der er netop købt en ny ende, men flere andre ting trænger sig også på.

Det blev besluttet at festudvalget altid får 5.000,- kr. i tilskud til gadefesten, uanset deltager antal.

Det nuværende festudvalg er blevet voldsomt decimeret og det blev derfor også besluttet at opgaven overgår til Anja; Anne Marie; Louise og Kim – efter eget ønske fra alle parter.

7. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Da Jan fraflytter DT er der behov for et nyt medlem af bestyrelsen, Louise (DT1) melder at Dennis er klar til tjeneste og ligeledes klar på formandsposten.

8. Valg af 1 suppleant

Louise Jürgensen (DT1) blev genvalgt som suppleant.

9. Valg af revisor

Vickie Steiner (DT3) fortsætter som revisor.

10. Eventuelt

Der lød en opfordring til at blive bedre til at hejse flaget ved fødselsdage og andre festlige begivenheder, kontakt Carsten (DT2) for opdateringer til kalenderen som kan findes på hjemmesiden https://dolleruptorp.dk/#teltleje

Indbetaling af kontingent på kr. 500,- til grundejerforeningen er senest 31. august 2023 – indbetaling skal ske til 7040 0000409937

Ved for sen indbetaling tilskrives et rykkergebyr på 100 kr

Scroll to Top